Komplexné služby spojené s vedením účtovnej agendy pri minimalizácii zadĺženia a nárokov kladených na našich zákazníkov. Mimo bežnej agendy je našou snahou priebežne informovať zákazníkov o legislatívnych zmenách, ktoré sa vzťahujú k ich obchodným aktivitám. V prípade potreby zastupujeme zákazníka v konaniach pred správcom dane a inými štátnymi inštitúciami.

 

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri zabezpečení a vyhodnotení invetratizácie,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dnu uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o penažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, vypracovanie výročnej správy,
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva,
 • vypracovanie interných smerníc,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

 

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, cestnej dane a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov penažného denníka ku dnu uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • vypracovanie interných smerníc,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.