Komplexné služby spojené s vedením účtovnej agendy pri minimalizácii zadĺženia a nárokov kladených na našich zákazníkov. Mimo bežnej agendy je našou snahou priebežne informovať zákazníkov o legislatívnych zmenách, ktoré sa vzťahujú k ich obchodným aktivitám. V prípade potreby zastupujeme zákazníka v konaniach pred správcom dane a inými štátnymi inštitúciami.

 

Podvojné účtovníctvo

  • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
  • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
  • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
  • spracovanie mesačných, štvrťročných priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti,
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri zabezpečení a vyhodnotení invetratizácie,
  • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dnu uzávierky,
  • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o penažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, vypracovanie výročnej správy,
  • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva,
  • vypracovanie interných smerníc,
  • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

 

Jednoduché účtovníctvo

  • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
  • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
  • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, cestnej dane a pod.
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
  • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov penažného denníka ku dnu uzávierky,
  • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch,
  • vypracovanie interných smerníc,
  • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.