Konzultačné služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) sú primárne poskytované pri analýze, návrhu a podpore implementácie. Zahŕňajú:  

 • Riadenie IT služieb
 • Riadenie ICT infraštruktúry
 • ICT infraštruktúru a systémy

 

 

 

Riadenie IT služieb

Jedným z hlavných prínosov implementácie procesov pre riadenie  IT služieb (ďalej aj ITSM) je vzájomné pochopenie a zosúladenie požiadaviek vyplývajúcich z obchodných procesov medzi IT oddelením a spoločnosťou ako takou. Jeden z najrozšírenejších prístupov k ITSM je ITIL, ktorý predstavuje procesne orientovaný konzistentný rámec pre riadenie IT prevádzky pričom zohľadnuje špecifické potreby zákazníka. ITIL stal de-jure medzinárodným štandardom pre oblasť ITSM zverejnením normy ISO/IEC 20000.

V oblasti ITSM poskytujeme služby v rozsahu:

 • zhodnotenie existujúceho stavu
 • analýza potrieb
 • plán zavádzania ITSM do IT organizácie 
 • dizajn jednotlivých procesov
 • návrh celkového modelu podpornej aplikačnej architektúry
 • špecifikácia funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotlivé komponenty riešenia
 • implementačná podpora na úrovni projektového manažmentu a riadenia kvality

 

Riadenie ICT prostredia

Manažment ICT infraštruktúry zahŕňa procesy, organizáciu a nástroje, ktoré sú zamerané na zabezpečenie požadovanej dostupnosti, kvality a flexibility technologickej, dátovej (pamäťovej), komunikačnej, telekomunikačnej a informačnej infraštruktúry. Manažment ICT infraštruktúry je zároven základom pre ďalšie ITIL procesy z oblasti dodávky a podpory IT služieb.

V konzultačnej oblasti poskytujeme služby zastrešujúce:

 • návrh procesov pre zabezpečenie a podporu prevádzky a správy ICT infraštruktúry
 • analýzu, návrh a plánovanie novej, resp. rozvoj existujúcej ICT infraštruktúry
 • podporu implementácie a nasadenia ICT infraštruktúry

V technologickej oblasti poskytujeme služby zamerané na zavedenie manažment nástrojov určených na:

 • monitorovanie a riadenie udalostí
 • riadenie výkonnosti
 • inventarizáciu hardvéru a softvéru
 • distribúciu softvéru
 • aizáciu prevádzkových činností
 • správu pamäťových priestorov
 • riadenie užívateľov
 • riadenie zálohovania a archivácie

 

ICT infraštruktúra a systémy

V oblasti infraštruktúry poskytujeme konzultačné služby pre:

 • pamäťové (storage) systémy a SAN
 • VoIP systémy
 • EAI technológie