Vytlačiť

Konzultačné služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) sú primárne poskytované pri analýze, návrhu a podpore implementácie. Zahŕňajú:  

 

 

 

Riadenie IT služieb

Jedným z hlavných prínosov implementácie procesov pre riadenie  IT služieb (ďalej aj ITSM) je vzájomné pochopenie a zosúladenie požiadaviek vyplývajúcich z obchodných procesov medzi IT oddelením a spoločnosťou ako takou. Jeden z najrozšírenejších prístupov k ITSM je ITIL, ktorý predstavuje procesne orientovaný konzistentný rámec pre riadenie IT prevádzky pričom zohľadnuje špecifické potreby zákazníka. ITIL stal de-jure medzinárodným štandardom pre oblasť ITSM zverejnením normy ISO/IEC 20000.

V oblasti ITSM poskytujeme služby v rozsahu:

 

Riadenie ICT prostredia

Manažment ICT infraštruktúry zahŕňa procesy, organizáciu a nástroje, ktoré sú zamerané na zabezpečenie požadovanej dostupnosti, kvality a flexibility technologickej, dátovej (pamäťovej), komunikačnej, telekomunikačnej a informačnej infraštruktúry. Manažment ICT infraštruktúry je zároven základom pre ďalšie ITIL procesy z oblasti dodávky a podpory IT služieb.

V konzultačnej oblasti poskytujeme služby zastrešujúce:

V technologickej oblasti poskytujeme služby zamerané na zavedenie manažment nástrojov určených na:

 

ICT infraštruktúra a systémy

V oblasti infraštruktúry poskytujeme konzultačné služby pre: